Закон днр о нормативных правовых актах

Действие нормативного правового акта во времени

Нормативный правовой акт не распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу, то есть не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда в самом акте или в утверждающем его нормативном правовом акте предусматривается, что он распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу.

Не имеют обратной силы нормативные правовые акты (их положения), устанавливающие или ужесточающие ответственность за правонарушения или иным образом ухудшающие положение лица, совершившего правонарушение.

Действие нормативного правового акта начинается с момента вступления в силу и заканчивается моментом прекращения его действия.

Действие нормативного правового акта (его части) не ограничено сроком, если в самом акте или других актах не предусмотрено иное.

В случае необходимости отдельные положения нормативного правового акта могут вводиться в действие позднее дня вступления в силу. Введение в действие отдельных положений нормативного правового акта не может предшествовать дню вступления в силу такого акта. Положения нормативного правового акта относительно срока и условий введения в действие других положений нормативного правового акта вступают в силу одновременно со вступлением в силу такого нормативного правового акта.

Нормативным правовым актом может быть предусмотрено ограничение срока его действия в целом или отдельной его части. До истечения установленного срока действия нормативного правового акта (его части) соответствующий правотворческий орган может принять решение о продлении действия срока нормативного правового акта (его части) либо о придании ему бессрочного характера.

Производные и вспомогательные нормативные правовые акты действуют до тех пор, пока действует основной нормативный правовой акт.

Действие нормативного правового акта в пространстве

Действие нормативного правового акта в пространстве в зависимости от правового статуса субъекта правотворчества и его содержания распространяется на всю территорию Донецкой Народной Республики, соответствующую административно-территориальную единицу Донецкой Народной Республики или на определенную ее часть.

Вопрос 5. Значение судебной практики для развития гражданского права.

Під судовою практикою звичайно розуміють ті положення (рішення) судів, які розробляються судами при розгляді певної категорії справ (наприклад, щодо встановлення батьківства, відшкодування моральної шкоди, відшкодування шкоди, що заподіяна джерелом підвищеної небезпеки, тощо).

Рішення суду з конкретної справи мають обов’язкову силу лише для суб’єктів цієї справи і не є джерелом права. В літературі висловлюються і протилежні думки. Окремі автори вважають, що сьогодні є всі підстави вважати джерелом права судовий прецедент.

Джерелом права не можуть вважатися і узагальнення судової практики з певних категорій справ, позиції колегії в цивільних справах Верховного Суду України.

Водночас судова практика тісно пов’язана з джерелами права і має важливе значення в цивільному законодавстві.

По-перше, саме за допомогою судової практики встановлюється таке розуміння і тлумачення закону, яке розкриває його зміст і розвиває його положення.

По-друге, саме цивільна практика є вихідною базою для цивільного законодавства. Завдяки судовій практиці в нормативному порядку врегульовуються відносини, що до цього цивільним законодавством не регламентувалися. Так, ЦК України 1963 р. не містив положень щодо відшкодування витрат, яких особа зазнала при веденні чужої справи без доручення. Але на практиці такі справи виникали, і суди змушені були їх вирішувати. Тому, у ЦК України в главі Недоговірні зобов’язання» з’явився окремий параграф «Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення».

По-третє, застосування цивільно-правових норм на практиці дозволяє з’ясувати, наскільки ефективною і повного є чинна норма, виявити прогалини, неточності, протиріччя, що закладені в ній, усунути їх і цим самим удосконалити норму права.

Відповідно до ст. 147 Конституції України право офіційного тлумачення законів надано Конституційному Суду України.

Питання щодо правової природи постанов Пленуму Верховного Суду було досить дискусійним в юридичній літературі. Якщо одні автори розглядали роз’яснення вищих судових органів як джерело права, оскільки тлумачення закону в них мало офіційний характер і було складовою частиною правової норми, яка роз’яснювалася, то прихильники іншого погляду вважали, що постанови Пленуму не створюють норми права, а лише роз’яснюють чинні закони, оскільки загальнообов’язковість акта сама по собі не свідчить про нормативність його змісту.

Это интересно:  Что составляет предмет правового регулирования

Проведення судової реформи зумовило певні зміни у компетенції Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. Пленум Верховного Суду України давав роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, що у разі необхідності визнавав нечинними відповідні роз’яснення вищих спеціалізованих судів. Крім того, згідно зі ст. 44 цього ж закону пленум вищого спеціалізованого суду мав право надавати роз’яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішені справ відповідної судової юрисдикції.

Аналізуючи наведені норми, фахівці дійшли однозначного висновку, що роз’яснення Пленуму ВСУ, пленумів вищих спеціалізованих судів Україні не є обов’язковими для застосування при розгляді справ відповідними судами нижчого рівня.

У ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» прямо зазначено, що Вищий спеціалізований суд «дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції».5 Таким чином, роз’яснення вищих спеціалізованих судів носять рекомендаційний характер.

Більшість цивілістів вважають, що ці роз’яснення необхідно розглядати як форму тлумачення чинного законодавства, що застосовується судами.

Правова норма та її тлумачення — різні явища. Якщо тлумачення визнавати частиною тієї норми, яка підлягає тлумаченню, то тим самим відкривається можливість зміни норми шляхом її тлумачення.

Важливі питання розглядалися в таких постановах Пленуму Верховного Суду України.

Постанови Пленуму Верховного Суду публікуються в окремих збірниках і в періодичних юридичних виданнях («Вісник Верховного Суду України», «Право України», «Юридичний вісник» та ін.).

Отже, судова практика має важливе значення в тлумаченні, удосконаленні та застосуванні цивільного законодавства.

Заключение к проекту закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» № 602-Д

В Верховном Суде Донецкой Народной Республики изучен проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах » (далее – законопроект).

В настоящем заключении рассмотрены наиболее существенные недостатки законопроекта, позволяющие сделать выводы о его общем качестве, в связи с чем считаем необходимым высказать следующие замечания и предложения.

Статьей 1 законопроекта предлагается статью 44 Закона Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 № 72- I НС «О нормативных правовых актах» (далее – Закон № 72- I НС) изложить в следующей редакции:

«Нормативные правовые акты вступают в силу со дня, следующего за днем их официального опубликования (обнародования), если иное не установлено законодательством Донецкой Народной Республики или самим нормативным правовым актом».

В соответствии с пояснительной запиской «главной целью проекта является усовершенствование законодательного регулирования вопросов о сроке вступления в силу нормативных правовых актов. Принятие Проекта позволяет устранить правовую коллизию действия закона во времени, когда юридические и физические лица совершая те либо иные действия согласно норм действующего законодательства, с подписанием нормативного правового акта лишаются своих законных прав».

Согласно пункту 11 части 1 статьи 1 Закона № 72- I НС нормативный правовой акт – письменный официальный документ, принятый (изданный) уполномоченным органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение, разъяснение, введение в действие, прекращение или приостановление действия норм права. Следовательно, положения предлагаемой редакции статьи 44 Закона № 72- I НС охватывают как законы, так и подзаконные нормативные правовые акты.

Вместе с тем согласно части 4 статьи 73 Конституции Донецкой Народной Республики «закон Донецкой Народной Республики вступает в силу со дня его официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом законе».

Это интересно:  Гражданский служащий имеет право

Исходя из анализа указанных положений, предложенная редакция статьи 44 Закона № 72- I НС не будет распространяться на момент вступления в силу законов, поскольку Конституцией Донецкой Народной Республики предусмотрен иной порядок вступления их в силу.

Следовательно, принятие законопроекта в редакции разработчика не позволит в полной мере достигнуть целей, указанных в пояснительной записке к законопроекту (в частности, «устранить правовую коллизию действия закона во времени», поскольку данный вопрос урегулирован в Конституции Донецкой Народной Республики).

С учетом изложенного положения статьи 1 законопроекта в части редакции статьи 44 Закона № 72- I НС предлагается доработать.

Стоит отметить, что в тексте законопроекта нарушены требования пунктов 11, 48, 59 Правил юридико-технического оформления законопроектов, утверждённых Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 19.02.2016 № I-494П-НС. В связи с этим предлагаем законопроект привести в соответствие с предписаниями указанного нормативного правового акта.

Также обращаем внимание на то, что в Донецкой Народной Республике принят Закон Донецкой Народной Республики от 14.09.2018 № 244-IНС «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Так, согласно статье 3 данного Закона республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере юстиции, проводится антикоррупционная экспертиза проектов законов. По результатам рассмотрения, выявленные в проектах закона антикоррупционные факторы, отражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы.

Таким образом, исходя из вышеуказанного предписания, считаем целесообразным направление проектов законов в республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере юстиции, для проведения антикоррупционной экспертизы.

В остальном положения законопроекта не противоречат действующему законодательству и внутренне согласованны, что обеспечит максимальную полноту регулирования соответствующей сферы правоотношений.

На основании изложенного Верховный Суд Донецкой Народной Республики предлагает доработать представленный законопроект с учётом указанных замечаний и предложений.

В Минюсте обсудили ключевые изменения в Законе ДНР «О нормативных правовых актах» в контексте государственной регистрации НПА

22 марта в Министерстве юстиции ДНР состоялся брифинг на тему: «Ключевые изменения в Законе Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» в контексте государственной регистрации нормативных правовых актов».

Возникновение института государственной регистрации нормативных правовых актов в самом начале преобразований в Республике было оправдано тем, что министерства и ведомства регламентировали практически любые вопросы в регулируемой ими сфере.

«От эффективности работы по государственной регистрации нормативных правовых актов зависят защита прав и свобод граждан, отсутствие барьеров в частном предпринимательстве, вопросы совершенствования законодательства. Важность и значение государственной регистрации заключается не только в контроле за законностью нормотворчества. Факт государственной регистрации является необходимым условием для вступления нормативных правовых актов в силу, а отсутствие таковой – достаточным основанием для суда, чтобы признать не прошедший государственную регистрацию акт недействительным.

16 февраля 2021 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

Согласно указанному Закону, расширен круг правотворческих органов, нормативные правовые акты которых подлежат государственной регистрации. Также конкретизирована процедура государственной регистрации нормативных правовых актов. В целях совершенствования механизма обеспечения единства правового пространства законом внесены изменения, наделяющие Министерство юстиции полномочиями по осуществлению официальной систематизации нормативных правовых актов.

Следует обратить внимание, что закон в числе прочих изменений урегулировал коллизию, возникавшую при определении момента вступления в силу нормативных правовых актов. Так, новая редакция статьи 44 Закона предусматривает, что подзаконные нормативные правовые акты вступают в силу по истечении 10 дней со дня их официального опубликования (обнародования), если иное не установлено законодательством Донецкой Народной Республики или самим нормативным правовым актом, но не ранее даты официального опубликования нормативного правового акта. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Это интересно:  Новые правила дорожного движения 2021 с пояснениями

Следует понимать, что датой является определенный момент во времени, с наступлением которого связано действие или событие, которое имеет юридическое значение, а период времени исчисляется годами, месяцами, неделями и днями.

Кроме того, еще одним положительным изменением, внесенным в Закон, является введение понятия Государственного реестра нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, что поможет в дальнейшем привести действующее законодательство к единообразию понятийного аппарата.

С момента создания Государственного реестра нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики внесено 3033 нормативных правовых акта, прошедших государственную регистрацию.

Необходимо отметить, что с начала текущего года в Министерство юстиции для проведения государственной регистрации поступило 130 нормативных правовых актов, принятых органами исполнительной власти, 50 из которых – о внесении изменений в принятые ранее акты. За аналогичный период 2018 года поступило 90 актов. Из 100 отработанных актов – 85 зарегистрированы, 5 возвращены на доработку, 5 признаны не подлежащими государственной регистрации, в отношении 1 акта в государственной регистрации отказано и 3 акта оставлены без рассмотрения. Наибольшее количество нормативных правовых актов поступило от Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки.

Таким образом, можно наблюдать положительную динамику в работе государственных органов исполнительной власти в части принятия новых нормативных правовых актов, касающихся усовершенствования правовой базы в своих отраслях и внесения изменений в уже действующие нормативные правовые акты.

О нормативных правовых актах

Снежнянский городской отдел юстиции сообщает, что согласно ст. 59¹ Закона ДНР от 07.08.2015 г. № 72-IHC «О нормативных правовых актах» органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны приводить свои нормативные правовые акты в соответствие с законом в случаях: самостоятельного выявления несоответствия своих нормативных правовых актов закону; прямого указания о приведении нормативных правовых актов в соответствие в самом законе; издания (принятия) соответствующего нормативного правового акта Главой ДНР, Народным Советом ДНР, Советом Министров ДНР, республиканскими органами исполнительной власти ДНР, вышестоящими органами государственной власти и органами местного самоуправления о приведении своих нормативных правовых актов в соответствие с законом; вынесения акта реагирования прокуратурой ДНР.

Приведение нормативных правовых актов в соответствие с законом предусматривает внесение изменений и (или) признание нормативных правовых актов органами государственной власти и органами местного самоуправления утративших силу.
Нормативные правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления приводятся в соответствие с законом в течение срока, указанного в законе. Если такой срок не указан в законе, то в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу.
Народный Совет ДНР, Глава ДНР, Совет Министров ДНР, иные органы исполнительной власти ДНР вправе обратиться в суд, если органы государственной власти и ОМС не осуществили действия по приведению нормативных правовых актов в соответствие с законом в месячный срок со дня получения предложения о приведении нормативных правовых актов в соответствие закону.
Судебный сбор по данной категории дел не уплачивается.
Неосуществление действий по приведению нормативных правовых актов в соответствие с законом является неисполнением закона. Органы государственной власти, их должностные лица и органы местного самоуправления в случае неосуществления действий по приведению нормативных правовых актов в соответствие с законом несут ответственность согласно законодательству Донецкой Народной Республики.
Евгений Частников,
зав. сектором

Статья написана по материалам сайтов: www.supcourt-dpr.su, goskomzemdnr.ru, gazeta-dnr.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector